ජනවාරි 27, 2023 සිකුරාදා

කෘෂි තාක්‍ෂණය

කෘෂි තාක්‍ෂණය

උස්බෙක් අභිජනනය කරන්නන් ඉතා මුල් අර්තාපල් ප්‍රභේදයක් වර්ධනය කර ඇත

උස්බෙක් අභිජනනය කරන්නන් ඉතා මුල් අර්තාපල් ප්‍රභේදයක් වර්ධනය කර ඇත

උස්බෙකිස්තාන් ජනරජයේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති එළවළු, කොමඩු සහ අර්තාපල් පර්යේෂණ ආයතනයේ අභිජනනය කරන්නන් විසින් මුල් අල වර්ග "ටෂ්කන්ට් සුරංගනා කතාව" නිර්මාණය කර ඇත.

අර්තාපල් වර්ග කිරීම සඳහා නව යන්ත්‍රයක් බෙලාරුස් හි ප්‍රදර්ශනයකදී ප්‍රදර්ශනය විය

අර්තාපල් වර්ග කිරීම සඳහා නව යන්ත්‍රයක් බෙලාරුස් හි ප්‍රදර්ශනයකදී ප්‍රදර්ශනය විය

මින්ස්ක් හි "බුද්ධිමත් බෙලරුස්" විද්‍යාත්මක හා තාක්ෂණික ජයග්‍රහණ ප්‍රදර්ශනයේ කොටසක් ලෙස බෙලග්‍රොමෙක් විසින් නව ස්වයංක්‍රීය අර්තාපල් වර්ග කිරීමේ යන්ත්‍රයක මූලාකෘතියක් පෙන්වීය. මෙය විශේෂ...

පර්ම් පොලිටෙක්නික් විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාඥයින්ගේ සංවර්ධනය පස ලවණීකරණය වැලැක්වීමට හැකි වනු ඇත

පර්ම් පොලිටෙක්නික් විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාඥයින්ගේ සංවර්ධනය පස ලවණීකරණය වැලැක්වීමට හැකි වනු ඇත

පොටෑසියම් ලවණ නිස්සාරණය සහ සැකසීමේ ක්‍රියාවලියේදී, ලුණු ඩම්ප් වල ගබඩා කර ඇති ඝන හැලයිට් අපද්‍රව්‍ය සෑදී ඇත. ඒවා පතල් කැණීම් සහ සැකසුම් වලට යාබදව පිහිටා ඇත ...

අද ග්‍රාහකයින් 6178ක්

2022 දී අපගේ හවුල්කරුවන්

දැන්වීමක්