බ්රහස්පතින්දා, ජනවාරි 26, 2023
Fyodor Puzdrya: දෙවියන් වහන්සේම අපට අර්තාපල් සමඟ සිටීමට අණ කළේය. අපට හණ රෙදි වැනි අර්තාපල් ඉඩමක් තිබේ

Fyodor Puzdrya: දෙවියන් වහන්සේම අපට අර්තාපල් සමඟ සිටීමට අණ කළේය. අපට හණ රෙදි වැනි අර්තාපල් ඉඩමක් තිබේ

අපගේ මේසය මත අර්තාපල් නොමැතිව අපට කළ නොහැකි බව රහසක් නොවේ, ඒවා දෙවන පාන් ලෙස හැඳින්වීම අහම්බයක් නොවේ. කොස්ට්‍රෝමා කලාපය සිදුවේද යන්න පිළිබඳව...

wpc පාදක ලාංඡනය

අර්තාපල් වටිනාකම් දාමය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා හවුල්කාරිත්වය 2016 දී ඇඩිස් අබාබා හි පැවති අප්‍රිකානු අර්තාපල් සංගමයේ සමුළුවේදී, WPC ශක්තිමත් කිරීමට උපකාරී වන්නේ කෙසේද යන්න සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වැඩමුළු පවත්වන ලදී.

අද ග්‍රාහකයින් 6178ක්

2022 දී අපගේ හවුල්කරුවන්

දැන්වීමක්