ජනවාරි 27, 2023 සිකුරාදා

කෘෂි තාක්ෂණය

විස්තරය නැවත ඉංග්‍රීසි (එක්සත් ජනපදය) භාෂාවට පරිවර්තනය කරන්න පරිවර්තනය කරන්න Las patatas blancas aumentan la ingesta de potasio
ඩීෆෙන්බැක්ගේ අර්තාපල් චිප්ස් පුළුල් වේ

ඩීෆෙන්බැක්ගේ අර්තාපල් චිප්ස් පුළුල් වේ

Dieffenbach's Potato Chips - දේශීය වෙළඳපොළ සඳහා නිෂ්පාදනය කරන පෙන්සිල්වේනියාවේ කේතල චිප්ස් නිෂ්පාදකයෙක් - තවත් නිෂ්පාදනය කිරීමට නොහැකි විය...

වැඩිදුර කියවන්න

දේශීය ගොවීන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ආනයනික අර්තාපල් සඳහා බදු වැඩි කරයි

ශ්‍රී ලංකාව ආනයනික අර්තාපල් සඳහා බද්ද කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 15 සිට රුපියල් 25 දක්වා (ඇ.ඩො. 0.11 සිට...

වැඩිදුර කියවන්න
අන්තර් සම්බන්ධතාවයේ GEA ආහාර විසඳුම්: 'අපි එය සකසා ඇසුරුම් කරමු'

අන්තර් සම්බන්ධතාවයේ GEA ආහාර විසඳුම්: 'අපි එය සකසා ඇසුරුම් කරමු'

GEA Food Solution හි උපකරණ අන්තර් පැකේජයේ ශාලාවේ 09a හි ස්ථාවරය B7 හි ප්‍රදර්ශනය කර ඇති අතර 'අපි ක්‍රියාකරමු සහ...

වැඩිදුර කියවන්න
අප සියල්ලන් සඳහා ප්‍රමාණවත්: ආහාර සුරක්ෂිතතාව

අප සියල්ලන් සඳහා ප්‍රමාණවත්: ආහාර සුරක්ෂිතතාව

ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහ අනාගත ලෝක ආහාර සැපයුම් සහතික කිරීම වඩ වඩාත් තීරණාත්මක වෙමින් පවතී. අනාවැකි මගින් මෙය නරක අතට හැරේ ...

වැඩිදුර කියවන්න
758 පිටුව 760 1 ... 757 758 759 760

ජනවාරි, 2023

නිර්දේශිත