ජනවාරි 27, 2023 සිකුරාදා

පුවත්

Potatoes News හොඳම ප්‍රභවයන්ගෙන් ලබා ගත් භාෂා 102 කින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අර්තාපල් වගා කිරීම, නිෂ්පාදනය කිරීම සහ සැකසීම යන සියලු අංශවලට අදාළ වේ

අර්තාපල් වර්ග කිරීම සඳහා නව යන්ත්‍රයක් බෙලාරුස් හි ප්‍රදර්ශනයකදී ප්‍රදර්ශනය විය

අර්තාපල් වර්ග කිරීම සඳහා නව යන්ත්‍රයක් බෙලාරුස් හි ප්‍රදර්ශනයකදී ප්‍රදර්ශනය විය

As part of the exhibition of scientific and technical achievements "Intellectual Belarus" in Minsk, Belagromech showed a prototype of a new automatic potato sorting machine. This was reported by special...

පර්ම් පොලිටෙක්නික් විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාඥයින්ගේ සංවර්ධනය පස ලවණීකරණය වැලැක්වීමට හැකි වනු ඇත
දැන් අපගේ යෙදුම අර්තාපල් වගා කිරීම සහ සැකසීමේ විශාලතම අලෙවිකරණ පර්යේෂණ නිෂ්පාදනය කරයි

දැන් අපගේ යෙදුම අර්තාපල් වගා කිරීම සහ සැකසීමේ විශාලතම අලෙවිකරණ පර්යේෂණ නිෂ්පාදනය කරයි

යෙදුම බාගත කර අලෙවිකරණ පර්යේෂණ අංශය වෙත යන්න. අපි ඔබ වෙනුවෙන් ඉතිරිය කරන්නෙමු. ප්‍රතිඵල සතිපතා අපගේ යෙදුමේ නොමිලේ ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ.

අද ග්‍රාහකයින් 6178ක්

2022 දී අපගේ හවුල්කරුවන්

දැන්වීමක්