ජනවාරි 27, 2023 සිකුරාදා

කෘෂි තාක්ෂණය

එක්සත් ජනපදය: වෙන්ඩිස් වෙතින් නොමිලේ උණුසුම් සහ ක්‍රිස්පි ෆ්‍රයිස්

එක්සත් ජනපදය: වෙන්ඩිස් වෙතින් නොමිලේ උණුසුම් සහ ක්‍රිස්පි ෆ්‍රයිස්

ඕනෑම මිලදී ගැනීමක් සමඟින් රසිකයින්ට Hot & Crispy Fries නොමිලේ පිරිනමන ප්‍රවර්ධනයක් සමඟින්, Wendy's 13 වැනි සිකුරාදා යළි අර්ථකථනය කරයි...

වැඩිදුර කියවන්න
ලන්දේසි අර්තාපල් අපනයනය ටොන් 400,000 සීමාව ඉක්මවා ඇත

ලන්දේසි අර්තාපල් අපනයනය ටොන් 400,000 සීමාව ඉක්මවා ඇත

දෙසැම්බර් මාසයේදී නෙදර්ලන්තය පාරිභෝගික හා කාර්මික අර්තාපල් ටොන් 80,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අපනයනය කළේය. මේ අනුව සමස්ත අර්තාපල් අපනයන ප්‍රමාණය...

වැඩිදුර කියවන්න
FAO ආහාර මිල දර්ශකය 2022 දෙසැම්බර් මාසයේදී දිගටම පහත වැටුණි

FAO ආහාර මිල දර්ශකය 2022 දෙසැම්බර් මාසයේදී දිගටම පහත වැටුණි

FAO ආහාර මිල දර්ශකය* (FFPI) 132.4 දෙසැම්බර් මාසයේ දී ඒකක 2022 ක සාමාන්‍යයක් වූ අතර, එය නොවැම්බර් මාසයේ සිට ඒකක 2.6 කින් (සියයට 1.9) පහළ ගොස් නවවැනි...

වැඩිදුර කියවන්න
ESPN The Chip සමඟ 'පශ්චාත් කන්නය' ස්පයිසිං

ESPN The Chip සමඟ 'පශ්චාත් කන්නය' ස්පයිසිං

Arts & Letters Co. සමඟ එක්ව ESPN විසින් නිර්මාණය කරන ලද ජනප්‍රිය කුළු බඩු මිශ්‍රණයක් වන Postseasoning, කාලයක් බලා සිට ඇත...

වැඩිදුර කියවන්න
Aldi's Four Seasons Mini Hash Brown Waffles McDonald's හිඩැස පුරවයි

Aldi's Four Seasons Mini Hash Brown Waffles McDonald's හිඩැස පුරවයි

හැෂ් බ්‍රවුන් වොෆ්ල් ලෝලීන්ට මැක්ඩොනල්ඩ් විසින් එහි උදෑසන ආහාර වොෆ්ල් බව කම්පනයට පත් කළ නිවේදනයෙන් පසුව ඇල්ඩි ගැන තවදුරටත් සොයා බැලිය යුතු නැත.

වැඩිදුර කියවන්න
2 පිටුව 759 1 2 3 ... 759

ජනවාරි, 2023

නිර්දේශිත